افروز ذبیحی، دانش‌آموز دبیرستانی به دلیل اعتقاد به دین بهائی از مدرسه اخراج شد