آرمان پرویزی دانشجوی معماری دانشگاه رشت به اعدام محکوم شد