«خواجه سروی، معاون فرهنگی وزارت علوم به زودی برکنار می شود»