برگزاری جشن در دانشگاه امیرکبیر به مناسبت مرخصی مجید توکلی