تقاضای دانشجویان دانشگاه شهرکرد از وزارت علوم برای برکناری رئیس دانشگاه