افشین کشتکاری، فعال دانشجویی از زندان عادل آباد شیراز آزاد شد