بازرسی اتاق دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز توسط حراست دانشگاه