رها کردن بیمار در کنار بیمارستان به دلیل نداشتن هزینه درمان