تخت روانچی: ایران پیش از این دسترسی به مراکز نظامی را فراهم کرده است