روحانی: آنها که می‌گویند تحریم مهم نیست‌، از جیب مردم بی‌خبرند