فعالین دانشجویی علم و صنعت: «گفتمان چماق در علم و صنعت احیا شده است»