معاون آموزشی وزارت بهداشت: اشکالی به آزمون دستیاری وارد نیست