«دختر معاون وزیر علوم سابق با لیسانس تغذیه و فوق‌لیسانس زبان، عضو هیأت علمی شد»