وزیر کار: دانشگاه در حل مسائل اجتماعی به مدد جامعه بیاید