نامه بورسیه های غیرقانونی به اژه ای: روزهای غربت ما و شوکت فتنه گران است