عدم پاسخگویی دانشگاه علوم پزشکی اهواز در مورد مفقود شدن یک رزیدنت