«مطهری علیه شخص شاه سخنرانی کرد، اما از دانشگاه اخراج نشد»