در ادامه اظهارات جنگ طلبانه: «آل سعود» به «آل سقوط» تبدیل می شود