انتقاد دو فعال مطبوعاتی از بیکار شدن خود با فشار دفتر ریاست جمهوری