بیانیه سندیکای کارگران شرکت واحد به مناسبت روز کارگر