آیت الله خامنه ای: تحریم ها تاثیرگذار بودند، دولت بر تولید داخلی تمرکز کند