تجمع خانواده های زندانیان سیاسی در مقابل نهاد ریاست جمهوری و قوه قضاییه